Novinky

 • Aktualizácia údajov

  26. 3. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Prevntívny projekt

  SPRÁVAJ  SA  NORMÁLNE

   

   

  Objekt

  • Základná škola, 5. ročník

  Ciele projektu

  • poskytovať informácie napr. o Policajnom zbore, úlohách, o predsudkoch a rasizme, dopravnej problematike, o linke dôvery...
  • poskytovať konkrétne rady deťom, ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc...,
  • budovanie mostu dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou.

  Charakteristika projektu

        Filozofiou projektu je skutočnosť, že policajt v uniforme, ktorý bol na prácu s deťmi špeciálne pripravený, približuje žiakom piatych ročníkov základných škôl za pomoci pracovných listov desať zaujímavých tém. Prvou z nich je téma "Priatelia policajti", ktorej cieľom je nielen oboznámiť deti s postavou Roba – s maskotom projektu, s ktorým by sa mali deti stotožňovať, zamýšľať nad problémami a brať ho ako múdreho rovesníka, ale predovšetkým priblížiť im činnosť polície, oboznámiť s jej druhmi a hlavnými úlohami, a zároveň prebudiť a rozvíjať pozitívne zmýšľanie o polícii. Ďalšou témou je "Kto kradne, je zlodej", ktorej cieľom je informovať o krádežiach a o predchádzaní krádežiam. Porozprávať o násilí a o normálnom spolunažívaní a informovať o linke pomoci je stredobodom témy "A pôjdeš v tom s nami". Medzi témami sú aj témy s dopravnou problematikou "Správaj sa normálne" a "To musíš vedieť", ktorých cieľom je informovať o zásadách bezpečného bicyklovania, o zodpovednom a slušnom správaní v prostriedkoch hromadnej dopravy a predovšetkým venovať pozornosť správaniu chodca v cestnej premávke. Asi najzaujímavejšie sú pre deti témy s problematikou závislostí "Zákerná droga" ;  "Bezpečne vo virtuálnom svete" a "Na zdravie! Ďakujem, radšej nie!", ktorých spoločným cieľom je informovať o škodlivosti drogovej a alkoholovej závislosti a závislosti na počítačoch a internete, ďalej venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život. Ďalšou pre deti veľmi príťažlivou témou, preberanie ktorej je zaradené pred Silvester, je problematika zábavnej pyrotechniky "Odpáľ to do vzduchu!". Cieľom je informovať o zábavnej pyrotechnike a predovšetkým poukázať na trvalé následky na zdraví ako dôsledku neodbornej manipulácie s výbušninami. Poslednou problematikou je problematika rasizmu a diskriminácie "Každý je iný!", ktorej cieľom je informovať o predsudkoch, diskriminácii, rasizme a ponižovaní, podporovať a šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom.

  Realizuje

  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

  Stará Ľubovňa

  kpt. Ing. Milan Ženčuch

  referent špecialista skupiny prevencie

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov oznamuje rodičom,

             že zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016

                                          sa uskutoční od

             01.03. do 31.03. 2015 v čase od 08.00 hod. – do 16.00 hod.

                                 v priestoroch  materskej školy.

   

  Podmienky prijatia:

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
  3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  4. Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy.  Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ denne.

   

  Podľa zákona č.245/08 Z. z. o výchove a vzdelávaní riaditeľka školy vydá Rozhodnutie o prijatí, príp. neprijatí na predprimárne vzdelávanie osobne na podpis, do 31.5. 2015.

   

   

 • 9. 2. 2015

  Do galérie VIANOCE boli pridané fotografie.

 • 9. 2. 2015

  Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

 • 9. 2. 2015

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • 9. 2. 2015

  Do galérie Slušné sprvanie boli pridané fotografie.

 • KARNEVALOVO-PYŽAMOVÁ PÁRTY

   

  KEDY???       ------     30.01.2015

  KDE???     ------    ZŠ s MŠ ORLOV

   

  TOMBOLA              HUDBA       OCENENIE MASIEK

   

   

 • Zápis do 1. ročníka

   

   

          Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1.ročníka na školský rok 2015/2016 sa uskutoční 3. februára 2015  /utorok/   v čase od  08,00 do 16,00 hod. v budove ZŠ.

          Podľa § 20 ods. 2 zák. č. 245/2008 Zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31. augusta 2015 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

          K zápisu sa dostaví rodič spolu s dieťaťom. So sebou je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a platný preukaz totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa .

          Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) písomne na adresu trvalého pobytu alebo osobne po vzájomnej dohode.

   

 • STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

  ZŠ s MŠ Orlov

   

  Vás pozýva na

  stolnotenisový turnaj

   

  o putovný pohár riaditeľky školy

   

  14. 2. 2015 o 10,00 hod.

  Kategória:   muži

   

  Štartovné - 5€          

  Prihlásiť sa do 10.2.2015 v budove ZŠ alebo

  na t.č. 0917665512!!!

   

  Potrebné je priniesť čistú športovú obuv!

 • KOMPARO

 • VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !!!


   

 • Škola oslavuje!

  16. 9. 2014

 • STOP DROGÁM

  Ako každým rokom, tak aj tohtoročný november sa nesie v znamení boja proti drogám.

  Žiaci sa zúčastnia v priebehu mesiaca viacerých aktivít a podujatí v rámci protidrogovej prevencie.

  Týždeň od 10.11. – 14.11.2014 sme nazvali FAREBNÝ TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM, pri tejto príležitosti sa počas týchto dní žiaci oblečú do určených farieb, čím budú demonštrovať, že každý z nás je pestrý, rozmanitý a krásny bez drog a škodlivých látok.

  Pondelok  -   ružovo  -  modrá

  Utorok      -   bielo     -  čierna

  Streda       -   žlto       -  zelená

  Štvrtok      -  červeno -  biela

  Piatok        -  modro   -  biela

 • 6. 11. 2014

  Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

 • 6. 11. 2014

  Do galérie Zdravoveda boli pridané fotografie.

 • 6. 11. 2014

  Do galérie Výstavka ovocia a zeleniny boli pridané fotografie.

 • Začalo sa s rekonštrukciou telocvične!!!

        Tak sa nám to podarilo!!!

        Konečne sa začalo s opravou vnútorných priestorov telocvične!

        Tešíme sa!!!!

 • NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK UŽ KLOPE NA DVERE!

  28. 8. 2014

  ZŠ s MŠ Orlov Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015, ktoré sa uskutoční 2.septembra 2014 /utorok/ o 8,30 hod. v budove základnej školy.

 • 14. 5. 2014

  Do galérie DEŇ MATIEK boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Orlov
  Orlov 5, 065 43 Orlov
 • Základná škola: 052/3810025, 0917 665 512, 0918 790 592
  Materská škola: 0948 975 588
  Školská jedáleň: 0948 528 106
  Zborovňa: 0948 528 109
  PaM: 052/3810026, 0917 665 513

Fotogaléria