Novinky

 • Pozvánka na ZRPŠ

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia 9. decembra 2015 o 14,30 hod. v jednotlivých triedach ZŠ.

  Obsahom schôdzok bude najmä prospech a správanie žiakov, ale i aktuálne otázky školského života.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Orlove podľa ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 16. novembera 2015 /pondelok/.

  MŠ, ŠJ, ŠKD  budú dňa 16.11. 2015 taktiež mimo prevádzky.

  Vyučovanie bude pokračovať 18.11.2015 /streda/ podľa platného rozvrhu.

 • Aktualizácia údajov

  6. 11. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • STOP DROGÁM

  Aj tohtoročný november sa nesie v znamení boja proti drogám.

  V rámci protidrogovej prevencie sa žiaci zúčastnia viacerých aktivít a podujatí s protidrogovou tematikou.

  Týždeň od 9.11. - 13.11.2015 sme nazvali FAREBNÝ TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM, žiaci sa počas týchto dní oblečú do určených farieb, čím budú demonštrovať, že každý z nás je pestrý, rozmanitý a krásny bez škodlivých látok.
   

    Pondelok  -   biela   a čierna

    Utorok      -   červená a biela

    Streda      -   oranžová a hnedá

    Štvrtok     -    ružová a modrá

    Piatok         fialová sivá

 • 4. 11. 2015

  Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

 • Celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka

  26. 10. 2015

   

  Dňa 25.11.2015 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T - 2015 z predmetov slovenský jazyk a matematika.

  Bližšie informácie k testovaniu sú zverejnené na stránke: www.nucem.sk

 • 27. 10. 2015

  Jeseň je obdobie, kedy v záhradkách dozrieva rôzne ovocie, zelenina a iné plody. Preto sme sa z nich rozhodli vytvoriť zaujímavé postavičky a výtvory. Pomocnú ruku dali rodičia a mohla vzniknúť takáto krásna výstavka žiakov. Za snahu a  nápady boli žiaci odmenení ovocím.

 • 22. 10. 2015

  Do galérie TITANIC boli pridané fotografie.

 • VÝSTAVA - TITANIC

  Svetová výstava Titanic - Tickets ©Žiaci našej školy sa zúčastnili v Bratislave v dňoch 5.-6. 2015 októbra na svetovej výstave TITANIC. Výstava dokonale a pravdivo zobrazuje historické súvislosti, spoločenskú a politickú situáciu na Slovensku a vo svete na začiatku 20. storočia. Videli sme stovky originálnych artefaktov! Séria exponátov, ktoré boli súčasťou vybavenia lode, kusy nábytku, porcelán a osobné predmety cestujúcich. Vďaka dokonalej rekonštrukcii kajút, strojovne alebo jedálne sme vdýchli atmosféru prepychu a technického pokroku tohto fascinujúceho obdobia.

                     
  Vstúpili sme na palubu TITANICU!!!

  Okrem výstavy sme si pozreli aj historické pamiatky a centrum Bratislavy , budovu NR SR a ďalšie zaujímavosti.

 • 11. 9. 2015

  Do galérie Otvorenie telocvične boli pridané fotografie.

 • V Orlove „ožila“ po 25-tich rokoch telocvičňa!

       Otvorenie šk.r.2015/16 sa v Orlove nieslo v ešte slávnostnejšom duchu, do užívania bola odovzdaná telocvičňa, ktorá nebola funkčnou dlhých 25 rokov.

  Otvorenia sa okrem vedenia školy, pedagógov, žiakov, rodičov a priaznivcov zúčastnil aj pán starosta JUDr. Timočko Peter, otec duchovný PaedDr. Iľko Peter, ktorí sa spolu s riaditeľkou

  školy PhDr. Bibiánou Matiskovou a zástupkyňou školy Mgr. Helenou Matiskovou prihovorili všetkým prítomným.

       Telocvičňa má parametre, ktoré zodpovedajú predpísaným normám, okrem športovej a hracej plochy má sociálne zariadenia, šatne, sprchy, kabinet, sklady a samostatnú plynovú kotolňu.

  Na jej obnovenie a sprevádzkovanie boli použité finančné zdroje zo štátneho rozpočtu a finančné prostriedky z rozpočtu obce Orlov.

      Tento športový stánok bude slúžiť na vyučovanie telesnej a športovej výchovy na základnej škole, krúžkovú činnosť, ale aj športovým klubom a širokej verejnosti.

 • Aktualizácia údajov

  3. 9. 2015 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 •         Slávnostné otvorenie školského roka 2015/16 sa uskutoční dňa 2.9.2015 so začiatkom o 8:15 v budove novootvorenej telocvične. Starosta obce Orlov a vedenie školy srdečne pozývajú  všetkých – žiakov, rodičov, širokú verejnosť.

 • Aktualizácia údajov

  31. 8. 2015 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • POZVÁNKA NA ZRPŠ

       

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia 29. apríla 2015 o 14,30 hod. v jednotlivých triedach ZŠ.

  Obsahom schôdzok bude najmä prospech a správanie žiakov, ale i aktuálne otázky školského života.

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

                                                

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Orlov  oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský     zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   bude žiakom 1. až 8. ročníka základnej školy dňa     

  15. apríla  2015  udelené riaditeľské voľno.

  Riaditeľské voľno je udelené z organizačného  dôvodu celoslovenského certifikačného testovania žiakov 9. ročníka

  TESTOVANIE 9 – 2015.

  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň  nebude v prevádzke ŠKD a ŠJ.

  Prevádzka MŠ bude v riadnom režime.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 16. apríla  2015.

 • Preventívny projekt

  SPRÁVAJ  SA  NORMÁLNE

   

   

  Objekt

  • Základná škola, 5. ročník

  Ciele projektu

  • poskytovať informácie napr. o Policajnom zbore, úlohách, o predsudkoch a rasizme, dopravnej problematike, o linke dôvery...
  • poskytovať konkrétne rady deťom, ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc...,
  • budovanie mostu dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou.

  Charakteristika projektu

        Filozofiou projektu je skutočnosť, že policajt v uniforme, ktorý bol na prácu s deťmi špeciálne pripravený, približuje žiakom piatych ročníkov základných škôl za pomoci pracovných listov desať zaujímavých tém. Prvou z nich je téma "Priatelia policajti", ktorej cieľom je nielen oboznámiť deti s postavou Roba – s maskotom projektu, s ktorým by sa mali deti stotožňovať, zamýšľať nad problémami a brať ho ako múdreho rovesníka, ale predovšetkým priblížiť im činnosť polície, oboznámiť s jej druhmi a hlavnými úlohami, a zároveň prebudiť a rozvíjať pozitívne zmýšľanie o polícii. Ďalšou témou je "Kto kradne, je zlodej", ktorej cieľom je informovať o krádežiach a o predchádzaní krádežiam. Porozprávať o násilí a o normálnom spolunažívaní a informovať o linke pomoci je stredobodom témy "A pôjdeš v tom s nami". Medzi témami sú aj témy s dopravnou problematikou "Správaj sa normálne" a "To musíš vedieť", ktorých cieľom je informovať o zásadách bezpečného bicyklovania, o zodpovednom a slušnom správaní v prostriedkoch hromadnej dopravy a predovšetkým venovať pozornosť správaniu chodca v cestnej premávke. Asi najzaujímavejšie sú pre deti témy s problematikou závislostí "Zákerná droga" ;  "Bezpečne vo virtuálnom svete" a "Na zdravie! Ďakujem, radšej nie!", ktorých spoločným cieľom je informovať o škodlivosti drogovej a alkoholovej závislosti a závislosti na počítačoch a internete, ďalej venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život. Ďalšou pre deti veľmi príťažlivou témou, preberanie ktorej je zaradené pred Silvester, je problematika zábavnej pyrotechniky "Odpáľ to do vzduchu!". Cieľom je informovať o zábavnej pyrotechnike a predovšetkým poukázať na trvalé následky na zdraví ako dôsledku neodbornej manipulácie s výbušninami. Poslednou problematikou je problematika rasizmu a diskriminácie "Každý je iný!", ktorej cieľom je informovať o predsudkoch, diskriminácii, rasizme a ponižovaní, podporovať a šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom.

  Realizuje

  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

  Stará Ľubovňa

  kpt. Ing. Milan Ženčuch

  referent špecialista skupiny prevencie

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov oznamuje rodičom,

             že zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016

                                          sa uskutoční od

             01.03. do 31.03. 2015 v čase od 08.00 hod. – do 16.00 hod.

                                 v priestoroch  materskej školy.

   

  Podmienky prijatia:

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
  3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  4. Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy.  Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ denne.

   

  Podľa zákona č.245/08 Z. z. o výchove a vzdelávaní riaditeľka školy vydá Rozhodnutie o prijatí, príp. neprijatí na predprimárne vzdelávanie osobne na podpis, do 31.5. 2015.

   

   

 • 9. 2. 2015

  Do galérie VIANOCE boli pridané fotografie.

 • 9. 2. 2015

  Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Orlov
  Orlov 5, 065 43 Orlov
 • Základná škola: 052/3810025, 0917 665 512, 0918 790 592
  Materská škola: 0948 975 588
  Školská jedáleň: 0948 528 106
  Zborovňa: 0948 528 109
  PaM: 052/3810026, 0917 665 513

Fotogaléria