Novinky

 • Aktualizácia údajov

  21. 9. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • 11. 9. 2015

  Do galérie Otvorenie telocvične boli pridané fotografie.

 • V Orlove „ožila“ po 25-tich rokoch telocvičňa!

       Otvorenie šk.r.2015/16 sa v Orlove nieslo v ešte slávnostnejšom duchu, do užívania bola odovzdaná telocvičňa, ktorá nebola funkčnou dlhých 25 rokov.

  Otvorenia sa okrem vedenia školy, pedagógov, žiakov, rodičov a priaznivcov zúčastnil aj pán starosta JUDr. Timočko Peter, otec duchovný PaedDr. Iľko Peter, ktorí sa spolu s riaditeľkou

  školy PhDr. Bibiánou Matiskovou a zástupkyňou školy Mgr. Helenou Matiskovou prihovorili všetkým prítomným.

       Telocvičňa má parametre, ktoré zodpovedajú predpísaným normám, okrem športovej a hracej plochy má sociálne zariadenia, šatne, sprchy, kabinet, sklady a samostatnú plynovú kotolňu.

  Na jej obnovenie a sprevádzkovanie boli použité finančné zdroje zo štátneho rozpočtu a finančné prostriedky z rozpočtu obce Orlov.

      Tento športový stánok bude slúžiť na vyučovanie telesnej a športovej výchovy na základnej škole, krúžkovú činnosť, ale aj športovým klubom a širokej verejnosti.

 • Aktualizácia údajov

  3. 9. 2015 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 •         Slávnostné otvorenie školského roka 2015/16 sa uskutoční dňa 2.9.2015 so začiatkom o 8:15 v budove novootvorenej telocvične. Starosta obce Orlov a vedenie školy srdečne pozývajú  všetkých – žiakov, rodičov, širokú verejnosť.

 • Aktualizácia údajov

  31. 8. 2015 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • POZVÁNKA NA ZRPŠ

       

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia 29. apríla 2015 o 14,30 hod. v jednotlivých triedach ZŠ.

  Obsahom schôdzok bude najmä prospech a správanie žiakov, ale i aktuálne otázky školského života.

 • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

                                                

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Orlov  oznamuje, že podľa §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský     zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov

   bude žiakom 1. až 8. ročníka základnej školy dňa     

  15. apríla  2015  udelené riaditeľské voľno.

  Riaditeľské voľno je udelené z organizačného  dôvodu celoslovenského certifikačného testovania žiakov 9. ročníka

  TESTOVANIE 9 – 2015.

  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň  nebude v prevádzke ŠKD a ŠJ.

  Prevádzka MŠ bude v riadnom režime.

  Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 16. apríla  2015.

 • Preventívny projekt

  SPRÁVAJ  SA  NORMÁLNE

   

   

  Objekt

  • Základná škola, 5. ročník

  Ciele projektu

  • poskytovať informácie napr. o Policajnom zbore, úlohách, o predsudkoch a rasizme, dopravnej problematike, o linke dôvery...
  • poskytovať konkrétne rady deťom, ako sa nestať obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc...,
  • budovanie mostu dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejnosťou.

  Charakteristika projektu

        Filozofiou projektu je skutočnosť, že policajt v uniforme, ktorý bol na prácu s deťmi špeciálne pripravený, približuje žiakom piatych ročníkov základných škôl za pomoci pracovných listov desať zaujímavých tém. Prvou z nich je téma "Priatelia policajti", ktorej cieľom je nielen oboznámiť deti s postavou Roba – s maskotom projektu, s ktorým by sa mali deti stotožňovať, zamýšľať nad problémami a brať ho ako múdreho rovesníka, ale predovšetkým priblížiť im činnosť polície, oboznámiť s jej druhmi a hlavnými úlohami, a zároveň prebudiť a rozvíjať pozitívne zmýšľanie o polícii. Ďalšou témou je "Kto kradne, je zlodej", ktorej cieľom je informovať o krádežiach a o predchádzaní krádežiam. Porozprávať o násilí a o normálnom spolunažívaní a informovať o linke pomoci je stredobodom témy "A pôjdeš v tom s nami". Medzi témami sú aj témy s dopravnou problematikou "Správaj sa normálne" a "To musíš vedieť", ktorých cieľom je informovať o zásadách bezpečného bicyklovania, o zodpovednom a slušnom správaní v prostriedkoch hromadnej dopravy a predovšetkým venovať pozornosť správaniu chodca v cestnej premávke. Asi najzaujímavejšie sú pre deti témy s problematikou závislostí "Zákerná droga" ;  "Bezpečne vo virtuálnom svete" a "Na zdravie! Ďakujem, radšej nie!", ktorých spoločným cieľom je informovať o škodlivosti drogovej a alkoholovej závislosti a závislosti na počítačoch a internete, ďalej venovať pozornosť problémom, ktoré spôsobujú závislí svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť deti k uvažovaniu o zodpovednosti za vlastný život. Ďalšou pre deti veľmi príťažlivou témou, preberanie ktorej je zaradené pred Silvester, je problematika zábavnej pyrotechniky "Odpáľ to do vzduchu!". Cieľom je informovať o zábavnej pyrotechnike a predovšetkým poukázať na trvalé následky na zdraví ako dôsledku neodbornej manipulácie s výbušninami. Poslednou problematikou je problematika rasizmu a diskriminácie "Každý je iný!", ktorej cieľom je informovať o predsudkoch, diskriminácii, rasizme a ponižovaní, podporovať a šíriť toleranciu a znášanlivosť a poukázať na rovnosť všetkých ľudí pred zákonom.

  Realizuje

  Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

  Stará Ľubovňa

  kpt. Ing. Milan Ženčuch

  referent špecialista skupiny prevencie

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov oznamuje rodičom,

             že zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016

                                          sa uskutoční od

             01.03. do 31.03. 2015 v čase od 08.00 hod. – do 16.00 hod.

                                 v priestoroch  materskej školy.

   

  Podmienky prijatia:

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
  3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  4. Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy.  Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ denne.

   

  Podľa zákona č.245/08 Z. z. o výchove a vzdelávaní riaditeľka školy vydá Rozhodnutie o prijatí, príp. neprijatí na predprimárne vzdelávanie osobne na podpis, do 31.5. 2015.

   

   

 • 9. 2. 2015

  Do galérie VIANOCE boli pridané fotografie.

 • 9. 2. 2015

  Do galérie Mikuláš boli pridané fotografie.

 • 9. 2. 2015

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • 9. 2. 2015

  Do galérie Slušné sprvanie boli pridané fotografie.

 • KARNEVALOVO-PYŽAMOVÁ PÁRTY

   

  KEDY???       ------     30.01.2015

  KDE???     ------    ZŠ s MŠ ORLOV

   

  TOMBOLA              HUDBA       OCENENIE MASIEK

   

   

 • Zápis do 1. ročníka

   

   

          Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1.ročníka na školský rok 2015/2016 sa uskutoční 3. februára 2015  /utorok/   v čase od  08,00 do 16,00 hod. v budove ZŠ.

          Podľa § 20 ods. 2 zák. č. 245/2008 Zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31. augusta 2015 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

          K zápisu sa dostaví rodič spolu s dieťaťom. So sebou je potrebné doniesť rodný list dieťaťa a platný preukaz totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa .

          Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dostane rodič (zákonný zástupca dieťaťa) písomne na adresu trvalého pobytu alebo osobne po vzájomnej dohode.

   

 • STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

  ZŠ s MŠ Orlov

   

  Vás pozýva na

  stolnotenisový turnaj

   

  o putovný pohár riaditeľky školy

   

  14. 2. 2015 o 10,00 hod.

  Kategória:   muži

   

  Štartovné - 5€          

  Prihlásiť sa do 10.2.2015 v budove ZŠ alebo

  na t.č. 0917665512!!!

   

  Potrebné je priniesť čistú športovú obuv!

 • KOMPARO

 • VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK !!!


   

 • Škola oslavuje!

  16. 9. 2014

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Orlov
  Orlov 5, 065 43 Orlov
 • Základná škola: 052/3810025, 0917 665 512, 0918 790 592
  Materská škola: 0948 975 588
  Školská jedáleň: 0948 528 106
  Zborovňa: 0948 528 109
  PaM: 052/3810026, 0917 665 513

Fotogaléria