Navigácia

 • DEŇ MATIEK

 • Zápis detí do MŠ

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov oznamuje rodičom,

   že zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017

  sa uskutoční od

  01.05. do 31.05. 2016 v čase od 08.00 hod. – do 16.00 hod.

  v priestoroch  materskej školy.

  Podmienky prijatia:

  1. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.
  2. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.
  3. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
  4. Vyplnená a lekárom potvrdená žiadosť o prijatie do materskej školy.  Žiadosť si môžete vyzdvihnúť v MŠ denne.

   

  Podľa zákona č.245/08 Z. z. o výchove a vzdelávaní riaditeľka školy vydá Rozhodnutie o prijatí, príp. neprijatí na predprimárne vzdelávanie osobne na podpis, do 15.6. 2016.

 • Aktualizácia údajov

  2. 5. 2016 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Zápis detí do 1. ročníka

   

   

  Základná škola s materskou školou Orlov, Orlov 5, 065 43


        Orlov 30. marec 2016

  O Z N Á M E N I E

  o povinnom zápise žiakov do prvého ročníka

  základnej školy

  na školský rok 2016 / 2017

  Zápis detí do prvého ročníka tunajšej školy sa uskutoční na základe VZN č.6/2015, ktoré vydala Obec Orlov:

   

  dňa 19. apríla 2016 /utorok/ od 08.00 hod. do 14.00 hod.

   

  Podľa zákona č.245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 20 ods.1, 2, 4, 5 sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 8. 2016 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok. V uvedené dni môžu dostať na škole informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

    Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :

  •        občiansky preukaz
  •         rodný list dieťaťa
  •        podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

   

   

  PhDr. Matisková Bibiána, riaditeľka školy

 • Deň narcisov

      Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala 15.4.2016 už po 20. – krát.

  V tento deň ste mohli aj v uliciach našej obce stretnúť dobrovoľníkov z radov našich žiakov. Vaše dobrovoľné príspevky činili sumu  483 €.

  Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov udeľuje žiakom dňa 01.04.2016 /piatok/ riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z organizačných dôvodov / Deň učiteľov/.  Prevádzka ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ bude zatvorená.

 • Opakované voľby do Rady školy

  Dňa 16. 3. 2016 (streda) o 14,00hod. sa  v budove školy uskutočnia opakované voľby členov do RŠ za rodičov žiakov ZŠ a detí MŠ.

 • OZNAM

 • Voľby do Rady školy

  Vzhľadom na končiace sa funkčné obdobie súčasnej Rady školy pri ZŠ s MŠ Orlov vyhlasuje riaditeľka školy v zmysle platnej legislatívy termíny pre nové voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ Orlov. V zmysle platnej legislatívy bude mať rada školy jedenásť členov, z toho štyroch zástupcov zriaďovateľa, jedného zástupcu pedagogických zamestnancov ZŠ, jedného zástupcu pedagogických zamestnancov MŠ, jedného zástupcu nepedagogických zamestnancov,  troch zástupcov z radov rodičov žiakov ZŠ a jedného zástupcu rodičov detí MŠ. Voľby do rady školy sa budú konať nasledovne:

  nepedagogickí zamestnanci: pondelok 14. marca o 13.30 hod. v zborovni školy

  pedagogickí zamestnanci: pondelok 14. marca o 14.00 hod. v zborovni školy

  rodičia žiakov ZŠ a detí MŠ: pondelok 14. marca o 15.00 hod. v priestoroch školy /formou mimoriadneho rodičovského združenia/.

 • Ľubovnianske noviny č. 5/2016

 • Stolnotenisový turnaj

  ZŠ s MŠ Orlov

  Vás pozýva na

  stolnotenisový turnaj

  o putovný pohár riaditeľky školy

        30. 1. 2016 o 10,00 hod.

   

        

  Prihlásiť sa do 28.1.2016 v budove ZŠ alebo

  na t.č. 0917665512!!!

  štartovné- dospelí -5€     

  Potrebné je priniesť čistú športovú obuv!

 • Riaditeľské voľno

   

  Riaditeľka školy oznamuje, že na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

                                                                                      p o s k y t u j e

  z prevádzkových dôvodov žiakom  základnej školy riaditeľské voľno dňa 8. januára 2016. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani MŠ, ŠJ a ŠKD.

 • Riaditeľské voľno

   

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orlov udeľuje žiakom dňa 11.12.2015 /piatok/ riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ z prevádzkových dôvodov.  Prevádzka ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ bude zatvorená.

 • BABYSITTING DAY - DEŇ VAROVANIA

  http://files.ibu7.webnode.sk/200000477-7db327eacd/BD-Photo%20cover1.jpg

  Milí rodičia, dňa 10.12.2015 sa koná akcia Babyssiting Day – Deň varovania. Štát poskytuje na vzdelávanie a výchovu Vášho dieťaťa tak malé prostriedky, že to pokryje výdavky iba na jeho stráženie – varovanie. Zajtrajší babysitting  je ale pre každé dieťa málo, preto upozorňujeme na to, že my ho chceme aj vychovávať a vzdelávať. V momentálnych podmienkach to nie je možné. A my sa odmietame ďalej len nečinne prizerať.

 • ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE!

 • 7. 12. 2015

  Do galérie Mikulášska slávnosť boli pridané fotografie.

 • Pozvánka na ZRPŠ

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na triedne schôdzky ZRPŠ, ktoré sa uskutočnia 9. decembra 2015 o 14,30 hod. v jednotlivých triedach ZŠ.

  Obsahom schôdzok bude najmä prospech a správanie žiakov, ale i aktuálne otázky školského života.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Orlove podľa ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom školy z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno dňa 16. novembera 2015 /pondelok/.

  MŠ, ŠJ, ŠKD  budú dňa 16.11. 2015 taktiež mimo prevádzky.

  Vyučovanie bude pokračovať 18.11.2015 /streda/ podľa platného rozvrhu.

 • STOP DROGÁM

  Aj tohtoročný november sa nesie v znamení boja proti drogám.

  V rámci protidrogovej prevencie sa žiaci zúčastnia viacerých aktivít a podujatí s protidrogovou tematikou.

  Týždeň od 9.11. - 13.11.2015 sme nazvali FAREBNÝ TÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM, žiaci sa počas týchto dní oblečú do určených farieb, čím budú demonštrovať, že každý z nás je pestrý, rozmanitý a krásny bez škodlivých látok.
   

    Pondelok  -   biela   a čierna

    Utorok      -   červená a biela

    Streda      -   oranžová a hnedá

    Štvrtok     -    ružová a modrá

    Piatok         fialová sivá

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Orlov
  Orlov 5, 065 43 Orlov
 • Základná škola: 052/3810025, 0917 665 512, 0918 790 592
  Materská škola: 0948 975 588
  Školská jedáleň: 0948 528 106
  Zborovňa: 0948 528 109
  PaM: 052/3810026, 0917 665 513

Fotogaléria